Ładuję...
Mój koszyk   koszyk:

Regulamin promocji

towarów sprzedawanych w sklepie Internetowym Nowa Era sp. z o.o.

 

§ 1

Organizatorem promocji towarów sprzedawanych w sklepie Internetowym Nowa Era sp. z o.o. jest Nowa Era Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 31950, REGON: 012186107, NIP: 5271374376.

 

§ 2

 1. Promocja skierowana jest do wszystkich nabywców towarów sklepu internetowego na stronie internetowej: sklep.nowaera.pl
 2. Promocja obowiązuje do dnia 28.02.2019 lub do dnia wyczerpania zapasów, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
 3. Udział w promocji może wziąć każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która spełni wszystkie następujące wymagania:
 4. Dokona zakupów w sklep.nowaera.pl za minimum 100 zł brutto. Wartość zakupu po uwzględnieniu wszystkich rabatów.
  1. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na zbieranie i przetwarzanie podanych danych osobowych  w celu obsługi zamówień
  2. Administratorem danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 4 jest Organizator.
  3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik w sprawie danych osobowych może kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczeństwo@nowaera.pl
  4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:

a)      w celu realizacji uprawnień Uczestnika wynikających z Promocji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b)   w celu obsługi zwrotu lub reklamacji, obejmującej wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z regulaminu sklepu internetowego Nowa Era, przepisów w zakresie rękojmi lub gwarancji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

c)    w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Organizatora usługi: IT, marketingowe, windykacyjne, konsultingowe, prawne, audytowe, kurierskie lub pocztowe, udostępniające kanały płatności w ramach dokonywanych transakcji, a także organom administracji publicznej w związku z czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności publicznoprawnych.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres obsługi zwrotu lub reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych,
  a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów, skorzystania z Promocji lub praw wynikających z regulaminu.
 5. W przypadku spełnienia warunków o których mowa w ust. 3 Organizator umożliwi klientowi wybór gratisu do zakupów w postaci książki – pod warunkiem, iż dokona zakupów za minimum 100 zł brutto. Wartość zakupu po uwzględnieniu wszystkich rabatów.

§  3

 1. Przedmiot promocji zostanie przekazany w następujący sposób: Wysłany wraz z zamówieniem klienta

§ 4

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie sklep.nowaera.pl
 2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z zapoznaniem się i z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania przedmiotu promocji.
 4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.